Jelle heeft namens mij in het woordje van het bestuur teruggekeken op het afgelopen kalenderjaar. Niet alleen zijn we op zoek naar een nieuwe PR-functionaris (voorheen Onno), maar ook Roel (secretaris) en Marco (penningmeester) hebben aangegeven dat ze bij de volgende ALV niet meer herkiesbaar zullen zijn. Er moeten in 2010 drie bestuursfuncties worden ingevuld.

Algemene Leden Vergadering 2009
Tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben we de volgende besluiten genomen:

  • De ALV is akkoord gegaan om het verenigingsjaar in te gaan met een negatieve begroting. We hebben de ALV beloofd om het begrotingstekort zo klein mogelijk te laten zijn door bijvoorbeeld meer leden te hebben op 30 september 2010.
  • We hebben instemming van de ALV gekregen om de contributie te verhogen met 1.5%, gelijk met de inflatiecorrectie.
  • Indien we geen officiële scheidsrechter leveren, accepteren we een eventuele boete. Momenteel begeleiden Martien, Louis en Wilfried de thuiswedstrijden van het eerste volgens de officiele regels.
  • Telformulieren en schema van de begeleiding worden op maandag naar de NBB gestuurd.
  • We gaan ons meerjarenbeleid 2005-2010 evalueren en bijstellen voor 2010-2015.
  • Het profijtbeginsel is beoordeeld door de kascommissie en moet bijgesteld worden. Ik hoop in de komende clubbladen hierover verslag te kunnen doen.
  • Onze Sport Overdag afdeling bestaat in oktober 25 jaar. Te zijner tijd zullen we daar aandacht aan besteden.
  • We hebben een drukker gevonden die voor een aantrekkelijke prijs het drukwerk van ons clubblad verzorgt.

Patrick heeft de knoedelprijs gekregen omdat hij op allerlei gebied zeer actief is binnen de vereniging. Hij is actief binnen The Flying Youth en verleent zijn medewerking binnen de diverse toernooicommissies. Hij de vrijwilliger die de knoedelprijs dubbel en dik verdiend!

Verloop competitie
De prestaties van de meeste competitieteams zijn redelijk tot goed te noemen. Een aantal teams zal alle zeilen bij moeten zetten om niet te degraderen. Ons eerste team heeft nog alles in eigen hand om eventueel te promoveren naar de eredivisie. Op de zaterdag van de clubkampioenschappen (20 maart) is er weer de gebruikelijke slotmaaltijd. Ook niet competitie spelers zijn uiteraard van harte welkom en je kunt je opgeven via de activiteiten commissie (Monique Broeke, Petra van Leeuwen en Carola van der Have).

Ron Claessens heeft te kennen gegeven dat hij in januari zal gaan stoppen als trainer van de jeugd recreatiegroep. Jammer, wij respecteren zijn besluit en hebben Marcel Malee bereid gevonden om zijn plaats over te gaan nemen. Wij wensen Marcel veel plezier met het geven van training aan deze groep.

Thomas Thijssen gaat de cursus sportleider 2 in Roosendaal volgen. Wij zijn blij dat er weer iemand naar de basis cursus voor toekomstig trainer gaat. Wij wensen hem veel succes!

Inschrijving competitieseizoen 2010-2011
De komende periode worden de inschrijfformulieren voor de competitie 2010-2011 onder de leden verspreid. Indien je geen formulier hebt mogen ontvangen, dan kun je contact opnemen met Monique Broeke of Huib van Rooijen. Het reglement dat behoort bij de inschrijvingsprocedure kun je vinden in dit clubblad en op onze website.

Dit woordje van de voorzitter is een ingekorte en geredigeerde versie voor de website. Lees het volledige verhaal in het clubblad zelf!