Klik hier om het vergaderdocument te downloaden.

Geachte leden,

Het bestuur nodigt U uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Verga¬de¬ring, welke gehouden wordt op dinsdag 6 januari 2015 in de accommodatie, Het Zonneplein, Zonneplein 63, gelegen onder de bibliotheek te Bergen op Zoom. Aanvang 20.00 uur.

De volgende agendapunten zullen worden behandeld:

1. Opening, mededelingen

2. Notulen Extra Leden Vergadering 13 maart 2014

3. Binnengekomen post

4. Jaarverslag secretariaat

5. Jaarverslagen van de commissies
A. Jeugdcommissie

B. Recreatiecommissie / activiteiten commissie
A. Competitie contactpersoon
B. Technische Commissie
C. PR

6. A. Financieel verslag 2013 / 2014
B. Verslag kascommissie

7. Uitreiking knoedelprijs
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan één of meerdere personen, die zich op enigerlei wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de vereniging. Bestuursleden zijn hiervan uitgesloten.

8. A. Verkiezing bestuursleden
Volgens artikel 6 van de statuten zijn 5 of meer leden bevoegd een voordracht te doen voor een kandidaat, welke uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur moet zijn ingediend
B. Verkiezing leden kascommissie
Volgens artikel 10.4 van de statuten benoemt de Algemene Ledenvergadering jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

– PAUZE –

9. A. Begroting voor het boekjaar 1 oktober 2014 t/m 30 september 2015
B. Vaststellen contributie bedragen 2014 – 2015

10. A. de Karmel
B. Verplichting automatische incasso
C. Meerjarenbeleid 2015 – 2020
D. Zichtbaar maken TFS’57, terugblik / toekomst

11. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur honoreert Uw aanwezigheid met twee gratis consumpties en leuke attentie. Wij hopen u allen aanwezig te zien.

Het bestuur namens deze,
Wilfried Willemen, voorzitter.
Frans Verbraak, penningmeester

N.B. In het bijzonder wordt vermeld dat ouders als vertegenwoordiger van jeugdleden en jeugdleden van harte welkom zijn. Volgens het burgerlijk wetboek hebben zij beiden toegang tot de A.L.V. en tevens stemrecht zoals in de statuten is vastgelegd.

Verkiezing bestuursleden; Het rooster van aftreden is als volgt:

2014: Secretaris
Algemene Zaken
Competitie contactpersoon

2015: Penningmeester
PR vertegenwoordiger
Technische Commissie

2016: Voorzitter
Jeugd commissie vertegenwoordiger
Recreatie / activiteiten commissie vertegenwoordiger

Volgens rooster:

  • Secretariaat vacature
  • Algemene zaken vertegenwoordiger Jelle van Loon treedt af en blijft nog 1 jaar
  • Competitie contact persoon Denise van Eekeren treedt af en is herkiesbaar