Graag wil ik de organisatiecommissie: Petra, Lonny, Elske, Patrick en Stefan namens alle deelnemers nogmaals bedanken voor de perfecte organisatie. Vermeldens waard is nog dat dit toernooi voor Petra en Stefan – na jaren – hun laatste was.

Teamsamenstelling
De periode van de teamsamenstelling voor een nieuw seizoen is voor een vereniging als de onze altijd de spannendste periode van een verenigingsjaar. Wij als bestuur hechten eraan dat dit op een goede manier gebeurt. Wij als bestuur zijn eindverantwoordelijk en kijken of de procedure juist is uitgevoerd. We hebben een controlerende functie, maar inhoudelijk hebben we geen bemoeienis met de teamsamenstelling. Dit jaar is dit voor de tweede keer gebeurd onder de verantwoordelijkheid van de technische commissie onder leiding van Jelle. Hij is samen met de verantwoordelijke trainers aan de slag gegeaan en heeft op 11 maart de voorlopige teamsamenstelling bekend gemaakt.

Dit jaar waren er vier reacties die alle vier zijn gehonoreerd! De TC heeft de gemaakte keuzes aan betrokken spelers gemotiveerd. Indien spelers zich als nog terugtrekken voor de competitie 2009-2010 heeft dit een boete van € 50 tot gevolg, behalve bij dwingende redenen, dit ter beoordeling van het bestuur. Voor deze boete geldt dezelfde betalingsverplichting als voor contributiebetalingen.

Clubscheidsrechters
Inmiddels hebben we bij de NBB drie clubscheidsrechters aangemeld. De drie personen die de cursus willen gaan volgen zijn Martien van Leeuwen, Louis Krook en Wilfried Willemen. De NBB heeft heeft aangegeven dat alleen Louis en Wilfried de cursus mogen gaan volgen, want Martien is volgens de reglementen te oud. In een telefonisch contact met de voorzitter van de LCW heeft men te kennen gegeven dat daar geen ruimte in zit. Dit houdt in dat van onze kandidaatscheidsrechters alleen Louis en Wilfried over zullen blijven. Zij hebben inmiddels de reader ontvangen en hebben besloten dat zij alleen bereid zijn om de cursus te volgen indien men de thuiswedstrijden van The Flying Shuttle ’57 mag leiden. Dit onder verantwoording van een aangewezen referee. De referee is aanwezig om de integriteit van de scheidsrechters zonodig te controleren. Zij zijn eventueel ook bereid om incidenteel als scheidsrechter met het eerste team mee te gaan naar een uitwedstrijd.

Wat wij de NBB aanbieden:
1) Minimaal één gediplomeerde scheidsrechter bij de thuiswedstrijden van ons eerste team. In geval van calamiteiten twee scheidsrechters. De NBB behoeft voor alle thuiswedstrijden per thuiswedstrijd slechts één scheidsrechter en/of referee aan te wijzen.
2) Indien wij de status van Satellite toernooi behouden kunnen / zullen wij
vanaf mei 2010 zelf de gediplomeerde scheidsrechter leveren.

Motieven voor dit aanbod zijn:
A. Kandidaatscheidsrechters spelen zelf competitie en zijn niet bereid
dit op te geven. Scheidsrechter zijn bij thuiswedstrijden is wel te combineren met competitiespelen. We begrijpen het probleem van de NBB (er is een tekort aan officiële bondsscheidsrechters) en als vereniging willen wij op bovenstaande wijze een bijdrage leveren.
B. Onze niet-competitiespelers zijn voornamelijk recreanten die niet
bereid en gemotiveerd zijn om als scheidrechter te fungeren en naar onze mening onvoldoende wedstrijdervaring hebben om adequaat als scheidsrechter te kunnen functioneren.

Men moet er vanuit gaan dat gediplomeerde scheidsrechters op een integere, eerlijke manier ook bij wedstrijden van de eigen teams als scheidsrechter kunnen functioneren. Wij vinden dat ons aanbod tegemoet komt aan de vraag naar meer scheidsrechters en zien geen mogelijkheden om dit op een andere manier te realiseren dan hierboven beschreven.

Antwoord NBB:
De NBB is niet bereid om op ons aanbod in te gaan. Martien is volgens de reglementen van de NBB te oud om de cursus te gaan volgen. Louis en Wilfried willen graag The Flying Shuttle ’57 helpen om aan haar leveringsverplichting te voldoen maar hebben geen ambitie om bij derden wedstrijden te gaan leiden. Helaas kon de NBB zich niet in ons aanbod vinden, waardoor wij niet aan onze verplichting zullen voldoen. Het bestuur zal in haar begroting van 2009-2010 rekening moeten houden met een boete.

De aankomende tijd

Bij de jeugd zijn de MRK-wedstrijden inmiddels gespeeld. The Flying Youth zal een afsluitdag voor de jeugd gaan organiseren en ook de organisatie voor het jeugdweekend in juni wordt opgestart. De jeugdspelers zullen hun deeldiplomaexamen doen op 17 en 19 juni. Het bestuur heeft in overleg met de TC besloten om voor de oudere jeugd vijf extra technische trainingen onder leiding van William te geven.

De recreanten zullen samen met degenen die dat willen op vrijdagavond vrij spelen in toernooivorm. De eerste vrijdagen was de belangstelling groot.
Een prima stimulans om ook op vrijdagavond te komen vrij spelen.

Binnenkort zullen Marcel Malee en Jeffrey Schouteren hun cursus voor Sportleider Drie afronden. En Chantal en Patrick voltooien dan de cursus Sportleider Twee. De diploma-uitreiking zal tijdens de Dutch Open in oktober plaats vinden. De TC zal binnen het nieuwe trainingsplaatje 2009-2010 kijken waar we de nieuwe trainers kunnen (gaan) plaatsen.

Het bestuur heeft in haar vergadering van april besloten om externe spelers de mogelijkheid te bieden middels een stempelkaart maximaal vijf keer te komen spelen. Men betaald voor deze stempelkaart € 20. Men meldt zich op een vrij spelmoment bij Emelie. Zij zal deze extra faciliteit gaan coördineren.

Het komt regelmatig voor dat onze veren spelers een nieuwe koker shuttles bij Jeffrey willen kopen. Jeffrey doet wederom het nadrukkelijke verzoek om shuttles bij hem te kopen tussen 20.30 uur en 20.45 uur, zodat ook hij aan vrijspelen toekomt. Volgend seizoen gaan we voor het trainen en de competitie verder met de Carlton GT-1.